Showing all 31 results

Hoa Lan là một họ thực vật có hoa, thuộc bộ Măng tây, lớp thực vật một lá mầm. Đây là một trong những họ lớn nhất của thực vật, và chúng phân bổ nhiều nơi trên thế giới. với Hoa Lan Giống chuyên cung cấp chai mô lan giống, chai mô lan thòng, chai mô lan rừng