Champion Ý Mỹ

100.000

– Vô địch thiên hạ.
– Phì trái hết cỡ, lớn trái tối đa.
– Chống nứt trái, nặng ký, mùi thanh.