Hoa Lan Rừng, Hoa Lan Rừng Giống, Hoa Lan Rừng nhân ky