Armurox (Silicium)

198.000

Cung cấp Silic dạng dễ tiêu
Ngăn ngừa tress cho cây trồng
Giảm sự thoát hơi nước
Chứng nhận cho canh tác hữu cơ